0900 - 109 0 109 | Openingstijden ma t/m vrij van 10:00 tot 14:00

You are more inclined to turn into high by taking tramadol when you aren't suffering from pain. It is likewise very possible to receive hooked on tramadol. Tramadol resembles narcotic analgesics. It is an entirely different pharmacy wiki drug but there is a real possibility of taking a lethal overdose. Under certain circumstances, it is an excellent choice for treating pain that is not responding to over the counter medications. So many have been lead to think that tramadol isn't an opioid medication. Employing tramadol for quite a long time can cause a great deal of undesirable consequences.

Tell your physician if you're pregnant or when you intend to become pregnant. To stop withdrawal reactions, your physician may decrease your dose gradually. Your physician may prescribe Tramadol for you whether you are going through serious pain. Even some doctors are bewildered about some facts that appear to be little known. In most cases, they won't agree to prescribe tramadol for a long term use because of its side effect. If using Adrafinil for any time period, it is advisable to to work with your physician to monitor your liver enzymes every 30-90 days.

It's true, you can acquire high on tramadol. Tramadol isn't just an opioid. If it was not an opioid, then this would not happen. If you are now addicted to https://mastertramadol.com/ Tramadol and wish to quit using the drug, you're advised to do so carefully and observing the Tramadol addiction detox regimen offered by your physician. The same as other opioids within this category, taking tramadol for a lengthy time will impact how you reason.

ALLROUND VITALITY ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ALLROUND VITALITY B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ALLROUND VITALITY B.V. en consument.?Bij levering van de producten zullen de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar worden gesteld.?De algemene voorwaarden zijn te allen tijde elektronisch en kosteloos beschikbaar via de website www.allroundvitality.nl voor de consument.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ALLROUND VITALITY B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ALLROUND VITALITY B.V. niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
– daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
– wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. ALLROUND VITALITY B.V. bevestigd te allen tijde de aanvaarding van het aanbod. Zolang ALLROUND VITALITY B.V. de aanvaarding van het aanbod niet heeft bevestigd, schriftelijk ofwel elektronisch,?kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. ALLROUND VITALITY B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ALLROUND VITALITY B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. ALLROUND VITALITY B.V. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. Het bezoekadres van de vestiging van ALLROUND VITALITY B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ALLROUND VITALITY B.V. deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.

5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan ALLROUND VITALITY B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ALLROUND VITALITY B.V. retourneren, conform de door ALLROUND VITALITY B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. ALLROUND VITALITY B.V. geeft de consument de mogelijkheid om naast het herroepingsrecht van 14 werkdagen gebruik te maken van een termijn van 14 dagen na ontvangst van de eerste levering om de overeenkomst te annuleren en de vervolgzendingen stop te zetten.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door ALLROUND VITALITY B.V. bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 6 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ALLROUND VITALITY B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 7 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan ALLROUND VITALITY B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ALLROUND VITALITY B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ALLROUND VITALITY B.V. dit bedongen heeft en:
a. Deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. ALLROUND VITALITY B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ALLROUND VITALITY B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door ALLROUND VITALITY B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ALLROUND VITALITY B.V. kan doen gelden.

ARTIKEL 9 – LEVERING EN UITVOERING

1. ALLROUND VITALITY B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf Allround Vitality B.V. epteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ALLROUND VITALITY B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien de betaling een automatische incasso betreft, zal ALLROUND VITALITY B.V. het products het bedrag 59 dagen na incassering aan de consument terug betalen.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ALLROUND VITALITY B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ALLROUND VITALITY B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 – DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

ARTIKEL 11 – BETALING

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ALLROUND VITALITY B.V. te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft ALLROUND VITALITY B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ALLROUND VITALITY B.V. behoud zich het recht de levering te staken in geval van wanbetaling. Het staken van leveren heeft echter geen consequenties voor de betalingsverplichting van de consument zolang de overeenkomst geldt.

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING

1. ALLROUND VITALITY B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ALLROUND VITALITY B.V., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij ALLROUND VITALITY B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ALLROUND VITALITY B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen ALLROUND VITALITY B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan ALLROUND VITALITY B.V. heeft voorgelegd.

3. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is ALLROUND VITALITY B.V. aan deze keuze gebonden. Wanneer ALLROUND VITALITY B.V. dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door ALLROUND VITALITY B.V. schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt ALLROUND VITALITY B.V. de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is ALLROUND VITALITY B.V. gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan ALLROUND VITALITY B.V. surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

7. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN ANDERE EXCLUSIEVE RECHTEN

1. Koper erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van verkoper op al het materiaal, in welke uitingsvorm dan ook, in de meest ruime zin des woords, onder andere doch niet uitsluitend in print of digitaal, op internet of op CD Rom, dat verkoper gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder producten, verpakkingen, documentatie en bijsluiters van verkoper. Hieronder wordt in elk geval, doch niet uitsluitend verstaan: merk-, auteurs-, model- en octrooirecht van verkoper, alsmede handelsnaamrecht daarop en het recht op de productformules, productsamenstellingen, recepten en bijsluiters;

2. Het is koper niet toegestaan gebruik te maken van de hiervoor genoemde rechten, zonder uitdrukkelijke toestemming van verkoper. Evenmin is het koper toegestaan al hetgeen waarop de rechten betrekking hebben openbaar te maken en te verveelvoudigen, tenzij noodzakelijk voor normaal gebruik ervan.

ARTIKEL 15: JURISDICTIE

1. Op de aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen, onderworpen aan deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;

2. Partijen zullen steeds trachten eventuele geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst op te lossen door goed overleg;

3. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen verkoper en koper. Bij consumententransacties zal de rechter te Rotterdam bevoegd zijn, tenzij koper schriftelijk – binnen één maand nadat verkoper zich schriftelijk op de bevoegdheid van de rechter in Rotterdam heeft beroepen – te kennen heeft gegeven niet in te stemmen met afwijkingen van de relatieve competentie;

4. Is de kantonrechter bevoegd, dan gelden de wettelijke regels betreffende relatieve competentie.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN ALLROUND VITALITY B.V.

Incassobeding
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Aanmanings- en incassokosten kunnen maximaal € 40,00 per pakket bedragen.